Svētaiņu ezers (Čunku)
Saldus raj.

Platība 0,3 km²
Garums 2,2 km
Platums 0,2 km
Dziļums līdz 20 m

Ietek - Ezere 

Iztek - Ezere

Zivis - līdakas, asari, līņi, raudas un brekši.

Ezers atrodas Lielauces paugurienē, Saldus rajona Zvārdes pagastā, uz DA no Saldus un uz D no Rīgas – Liepājas ceļa. Ezers atrodas Saldus – Auces ceļa pašā malā.
Pēc Valsts meliorācijas projektēšanas institūta 1972. gada datiem ezeram piemīt šādi lielumi:
ūdens virsas platība - 30 ha
ezera platība - 30 ha
sateces baseins - 12,6 km2
lielākais dziļums - ap 20 m
garums - 2,2 km
lielākais platums - 0,2 km
krasta līnijas garums - 4,6 km
augstums virs jūras līmeņa – ap 102,6 m
Svētaiņu ezers pieder pie Ventas lielbaseina un Ezerupes – Vadakstes baseina.
Ezers ir caurtekošs. Tajā ietek Ezerupe (Ezere) un daži sīki strauti, bet iztek tā pati Ezerupe. Ezera dibens ir līdzens, smilšains, dažviet arī dūņains. Krasti lēzeni, smilšaini, vietām mālaini. Gultņu eitrofā ezera virsūdens aizaugšana novērtēta ap 10 %(VMPI 1972. gada dati). Ezerā galvenokārt aug niedres, meldri, grīšļi, glīvenes u.c. ūdensaugi. Svētaiņu ezers aizsalst decembra vidū un no ledus segas atbrīvojas aprīļa vidū. Ezerā galvenokārt dzīvo līdakas, asari, līņi, raudas un brekši. Diezgan daudz ir vēži. Šī ūdenstilpe ir privāts kopīpašums.

.

UZ   PAMATLAPU

.